Όροι Χρήσης

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Δήλωση») η εταιρία με διακριτικό τίτλο «MR TOOL», που εδρεύει στο Ρίο Αχαΐας, και εκπροσωπείται νόμιμα, (εφεξής «η Εταιρία»), θέτει τις βάσεις υπό τις οποίες συλλέγει, χρησιμοποιεί, κοινοποιεί ή με άλλο τρόπο επεξεργάζεται δεδομένα στο πλαίσιο αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άτομα (εφεξής «Αποδέκτες»), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679.

 

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας: Η εταιρία με το διακριτικό τίτλο «ΜR TOOL», που εδρεύει στο Ρίο Αχαΐας, και εκπροσωπείται νόμιμα

Αρ. τηλεφώνου: 2610 993 500

Ηλεκτρονική διεύθυνση: sales@mrtool.gr

 

2. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων: Στα πλαίσια της αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Εταιρία προς τους Αποδέκτες, για τον σκοπό της προώθησης ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού, ο Αποδέκτης δίδει στην Εταιρία το όνομα και το επίθετό του εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο ή την επωνυμία του εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, καθώς και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

3. Τρόπος λήψης και χρήσης δεδομένων: Κατά την λήψη, παρακολούθηση και ανάλυση των δεδομένων που λαμβάνει η Εταιρία για το ενημερωτικό και διαφημιστικό της υλικό, ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ορισμένες πληροφορίες, (όπως την τοποθεσία, τη διεύθυνση ΙΡ, δεδομένα χρήσης, δεδομένα πλοήγησης στο διαδίκτυο). Γενικά, η Εταιρία δεν συσχετίζει τη διεύθυνση ΙΡ με άλλες πληροφορίες που διατηρούν τρίτα μέρη. Δεν συσχετίζει, ούτε προσπαθεί να συσχετίσει, τη διεύθυνση ΙΡ με την ταυτότητα ενός χρήστη. Όταν η Εταιρία στέλνει στον Αποδέκτη ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενδέχεται να χρησιμοποιήσει single pixel gifs, τα οποία ονομάζονται και webbeacons. Τα webbeacons επιτρέπουν στην Εταιρία να συλλέξει πληροφορίες για το πότε ανοίγει ο Αποδέκτης το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (ώρα και ημερομηνία), τη διεύθυνση ΙΡ ή πληροφορίες πλοήγησής.

 

4. Σκοπός χρήσης δεδομένων: Η Εταιρία συλλέγει τα προαναφερόμενα δεδομένα επικοινωνίας με σκοπό την αποστολή στον Αποδέκτη ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού. Ευκαιριακά, ενδέχεται η Εταιρία να προβαίνει στην συλλογή των προαναφερόμενων δεδομένων, µε σκοπό την άντληση πληροφοριών για τα ενημερωτικά και διαφημιστικά μας δελτία, (π.χ. αριθμός προβολών ή clicks κλπ.).

Η Εταιρία χρησιμοποιεί πληροφορίες από τα webbeacons για να δημιουργήσει αναφορές σχετικά με την πορεία μιας διαφημιστικής – ενημερωτικής καμπάνιας, το ενδιαφέρον που προσέλκυσε, τις ενέργειες του Αποδέκτη σε σχέση με το προωθούμενο υλικό κ.ο.κ..

 

5. Νομική βάση χρήσης Προσωπικών Δεδομένων Πελάτη

Συγκατάθεση: Για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Αποδέκτη, όπως περιγράφεται ανωτέρω, η Εταιρία βασίζεται και ζητά εκ των προτέρων την συναίνεση του Αποδέκτη. Η συναίνεση αυτή μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακληθεί, είτε μέσω επικοινωνίας του Αποδέκτη με την Εταιρία στα στοιχεία που παρέχονται ανωτέρω, είτε με την επιλογή που υπάρχει στο τέλος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος που αποστέλλει η Εταιρία με την ένδειξη opt-out completely .

Έννομη υποχρέωση: Η Εταιρία δεν πωλεί, δεν μοιράζει, δεν μισθώνει ούτε καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο μεταβιβάζει σε τρίτα μέρη τα προσωπικά δεδομένα του Αποδέκτη, εκτός αν τούτο προβλέπεται από συγκεκριμένη συμφωνία με τον Αποδέκτη και με την ρητή συναίνεση αυτού, ή αν απαιτείται από το Νόμο.

Ενδέχεται ωστόσο η Εταιρία να χρησιμοποιήσει και κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του Αποδέκτη, εφόσον τούτο είναι απαραίτητο για την προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρίας, μεταξύ άλλων και ενδεικτικά για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, για την άμυνα έναντι νομικών αξιώσεων, είτε εκκρεμών ενώπιον δικαστικών αρχών είτε όχι, είτε πρόκειται για δικαστική είτε για εξωδικαστική διαδικασία.

 

6. Τρόπος κοινοποίησης προσωπικών δεδομένων: Η Εταιρία ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα των Αποδεκτών για την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεών της και την λήψη συγκεκριμένων υπηρεσιών. Ενδεικτικά:

Πάροχοι υπηρεσιών: Για τον σκοπό της αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι πάροχοι των διαδικτυακών αυτών υπηρεσιών μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και δεν επιτρέπεται να κοινοποιούν ή να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για κανένα άλλο σκοπό. Οι πάροχοι αυτοί δεσμεύονται με έγγραφες ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και διαθέτουν επαρκείς εγγυήσεις για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των Πελατών.

(Ο πάροχος υπηρεσιών αποστολής e-mail που χρησιμοποιεί σήμερα η Εταιρία είναι η εταιρεία µε την επωνυμία: TELSAID LTD , IVAN MICHAILOV 1a 7th floor ap.2 BLAGOEVGRAD BULGARIA PC 2700, VATBG 204120230.

Η πλατφόρμα της εταιρίας αυτής ενσωματώνει χαρακτηριστικά και λειτουργίες που επιτρέπουν να αποστέλλονται διαφημιστικά μηνύματα, να δημιουργούνται καμπάνιες, καθώς και να παρακολουθείται ο τρόπος µε τον οποίο οι χρήστες αντιδρούν στα μηνύματα αυτά (εάν άνοιξαν ή είδαν ένα μήνυμα κ.λπ.).

Δημόσιες αρχές: Σε περιπτώσεις όπου η Εταιρία θεωρεί ότι η κοινοποίηση είναι απαραίτητη σε σχέση µε προσπάθειες αναζήτησης, πρόληψης, ή λήψης μέτρων σχετικά με παράνομη δραστηριότητα, υποπτευόμενη απάτη ή άλλη επιβλαβή ενέργεια, ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικά σας δεδομένα µε τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

 

7. Δικαιώματα Αποδεκτών: Οι Αποδέκτες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση µε τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων από την Εταιρία:

Δικαίωμα πρόσβασης: Ο Αποδέκτης μπορεί να υποβάλει ερώτηση προς την Εταιρία εάν γίνεται επεξεργασία ή όχι των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και το είδος της γενόμενης επεξεργασίας. Μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που τηρεί η Εταιρία.

Δικαίωμα διόρθωσης: Ο Αποδέκτης μπορεί να ελέγξει τα προσωπικά του δεδομένα, να τα επικαιροποιήσει ή να ζητήσει την διόρθωση αυτών αν είναι εσφαλμένα ή την συμπλήρωσή τους αν είναι ατελή.

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»):Ο Αποδέκτης έχει δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρία την διαγραφή οποιωνδήποτε προσωπικών του δεδομένων, τα οποία δεν είναι απαραίτητα στην Εταιρία για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται, ή για την περίπτωση που έχει ανακαλέσει τη συναίνεσή του ή για την περίπτωση παράνομης χρήσης των δεδομένων ή για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο λόγο προβλέπεται ρητά από το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την Ελληνική Νομοθεσία.

Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης: Ο Αποδέκτης μπορεί οποτεδήποτε επιθυμεί να ανακαλέσει την συναίνεση του προς την Εταιρία. Η ανάκληση αυτή δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων, που έλαβε χώρα βάσει της συναίνεσης για το προγενέστερο της ανάκλησης διάστημα.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Ο Αποδέκτης έχει δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρία τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών του δεδομένων, εφόσον υφίσταται αμφισβήτηση αναφορικά με την ακρίβεια των δεδομένων και αναμένεται επαλήθευση αυτών, ή εφόσον η χρήση δεν είναι νόμιμη ή στην περίπτωση που θεωρεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που διαθέτει η Εταιρία δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς που τηρούντο ή τέλος σε περίπτωση αναμονής επαλήθευσης του κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων του υποκειμένου των δεδομένων.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Ο Αποδέκτης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, και τα οποία έχει παράσχει στην Εταιρία, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζει τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από την Εταιρία.

Δικαίωμα εναντίωσης: Ο Αποδέκτης έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

 

8. Τρόπος άσκησης δικαιωμάτων Αποδέκτη: Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων του, ο Αποδέκτης μπορεί να επικοινωνήσει οποτεδήποτε με την Εταιρία, με κάθε πρόσφορο μέσο, (βλ. ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας).

 

9. Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων:Η Εταιρία αποθηκεύει ηλεκτρονικά τα δεδομένα επικοινωνίας για χρονικό διάστημα 10 ετών, για τους σκοπούς της αποστολής ενημερωτικού και διαφημιστικού υλικού.

Τα δεδομένα θέσης και τα επιγραμμικά δεδομένα αποθηκεύονται για 5 έτη για τους σκοπούς της ανάλυσης (“analytics”).

Όλα τα παραπάνω δεδομένα αποθηκεύονται στα συστήματα (servers) της εταιρίας μας και στα συστήματα του παρόχου αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιεί η Εταιρία σήμερα, τα οποία τα διαχειρίζεται ο ίδιος.

 

10. Διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων: Η Εταιρία ενδέχεται να διαβιβάσει και επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των Αποδεκτών παγκοσμίως σε μέρη, όπου οι δραστηριότητες επεξεργασίας λαμβάνουν χώρα. Σήμερα τα συστήματα (servers) όπου αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα των Αποδεκτών βρίσκονται κατά βάση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου βρίσκεται η τοποθεσία του παρόχου αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν, ή και να υποβληθούν σε επεξεργασία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οιαδήποτε διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από την Εταιρία προς τρίτες χώρες (συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών) θα πραγματοποιείται μόνο προς χώρες οι οποίες έχουν νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων η οποία παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας όπως αυτό ερμηνεύεται σύμφωνα µε την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Στο βαθμό που λαμβάνει χώρα διεθνής διαβίβαση προσωπικών δεδομένων, η Εταιρία θα αναζητά και θα λαμβάνει διασφαλίσεις ότι κάθε πληροφορία, που ενδέχεται να διαβιβάσει, διασφαλίζεται επαρκώς και σύμφωνα µε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις απαιτήσεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα.

 

11. Τρόπος χρησιμοποίησης cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης: Τα Cookies είναι μικρά αρχεία µε πληροφορίες, τα οποία τοποθετούνται σε έναν υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο όταν επισκέπτεται ο χρήστης μια ιστοσελίδα. Τα cookies χρησιμοποιούνται ευρέως από παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών προκειμένου (για παράδειγμα) να κάνουν τις ιστοσελίδες ή τις υπηρεσίες τους να λειτουργούν, ή να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, καθώς και για να παρέχουν πληροφορίες καταγραφής.

Οι πάροχοι των υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies τα οποία τους δίνουν τη δυνατότητα να ανιχνεύουν και να καταγράφουν τα ενδιαφέροντα των συνδρομητών, και σε αυτές τις περιπτώσεις αναφερόμαστε σε cookies «απόδοσης» ή «λειτουργικά» cookies. Τα cookies αυτά καθώς και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες ανίχνευσης χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για να παρακολουθούν τη συμπεριφορά των συνδρομητών για σκοπούς ανάλυσης.

Οι πάροχοι των υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να χρησιμοποιούν άλλες, παρόμοιες τεχνολογίες από καιρό εις καιρό, όπως webbeacons, pixels (or“cleargifs”) και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης. Πρόκειται για μικροσκοπικά σε μέγεθος γραφικά αρχεία τα οποία περιέχουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους παρόχους να αναγνωρίζουν εάν κάποιος, στην περίπτωση των webbeacons, άνοιξε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που του εστάλη.

Οι πάροχοι των υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να τοποθετούν αυτόματα single pixel gifs, γνωστά ως webbeacons, σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται στον Αποδέκτη. Πρόκειται για μικροσκοπικά αρχεία γραφικών τα οποία περιέχουν μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία τα οποία τους δίνουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν πότε άνοιξε ο Αποδέκτης ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εάν πληκτρολόγησε συγκεκριμένους υπερσυνδέσμους. Οι τεχνολογίες αυτές καταγράφουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση IP, την ημερομηνία και ώρα που σχετίζεται με κάθε άνοιγμα ή πληκτρολόγηση για μια καμπάνια. Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για να δημιουργεί αναφορές για τους συνδρομητές της σχετικά µε την πορεία μίας καμπάνιας ηλεκτρονικών μηνυμάτων και για τις ενέργειες στις οποίες αυτοί προέβησαν.

 

12. Καταγγελία για τον τρόπο μεταχείρισης των προσωπικών δεδομένων: Ο Αποδέκτης έχει το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία αναφορικά µε τον τρόπο που η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα στην:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 6475600

Φαξ: +30 210 6475628

Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου: contact@dpa.gr